ANMÄLAN/BETALNING

Hör av er till oss med vilken tur och datum ni vill köra.
*Fyll i formuläret och skicka in din anmälan.
*Som bekräftelse på att din amälan kommit in får du ett svar via e-post, där du även får instruktioner för hur du ska gå tillväga med betalningen av resan.

Det datum och tur som ni väljer läggs ut i kalendern och fylls på med bokningar fram tills en vecka före avresedatum.
Därför är det bra om ni anger vilken erfarenhet av grusvägskörning ni har så att vi kan dela in er i så jämna grupper som möjligt.
Sammarbetspartners som till exempel Hennickehammars Herrgård har många bröllop och andra tillställningar under sommaren, så därför ökar chansen att vi kan åka på det datumet ni valt om  det bokas så långt i förväg som möjligt.

 
Om ni vill ha en privat tur med era vänner så ange det i anmälan.
Sådana turer visas som "bokat" i kalendern.
                                 Anmälningsavgift
Anmälningsavgifts tas endast ut på våra dyrare och längre resor.
När anmälningsavgiften har kommit in så får du en bekräftelse på att du är anmäld och betalninguppgifter skickas per e-post.

Anmälningsavgiften dras av på slutbetalningen.

RESEVILLKOR

*Resenären måste ha giltigt körkort för sin motorcykel under turen.
*Resenären måste ha giltig försäkring för motorcykeln som används under turen.
*Resenären skall själv tillhandahålla olycksfallsförsäkring.
*Resenären tillhandahåller själv motorcykel, vilken skall vara av Offroad modell på grund av att resorna mestadels går på grusvägar.
*Det är resenärens ansvar att rätt skyddsutrustning används under turen. Packlistan på hemsidan är bara ett förslag och rekommendation för resenären.
* Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som MotoAdventureSwe anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan MotoAdventureSwe häva avtalet.


1. Avtalet.
1.1 Avtalet är bindande för parterna när MotoAdventureSwe skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid gjort överenskommen slutbetalning.  

2. Betalning av resan.
2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2 För MotoAdventureSwe resa krävs att slutbetalningen för resan sker senast 10 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.
2.3 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har MotoAdventureSwe rätt att häva avtalet.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan.
3.1 Resenärer har rätt att avbeställa resan enligt följande:
3.1.1 Om avbeställning sker tidigare än 30 dagar före avresan mot erläggande av en administrationsavgift motsvarande anmälningsavgiften.
3.1.2 Om avbeställning sker efter 30 dagar men tidigare än 15 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50 % av resans pris.
3.1.3 Sker avbeställningen inom 15 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
3 .1.4  Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta MotoAdventureSwe om överlåtelsen.
3.2 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål.

4. Inställd resa.
4.1 MotoAdventureSwe har rätt att inställa resan vid för få anmälda resenärer eller vid reseledares eventuella sjukdom eller vid force majeure som MotoAdventureSwe ej kan råda över.
4.2 Om resan inställes skall MotoAdventureSwe återbetala hela beloppet som resenären inbetalat till MotoAdventureSwe.
4.3 Om reseledaren under resan skulle bli förhindrad att fullfölja påbörjad resa, garanterar ej MotoAdventureSwe att resans program fullföljs. Om dylikt inträffar kommer MotoAdventureSwe att i största möjliga mån sätta in en ny reseledare med det snaraste. Eventuella ekonomiska åtaganden av MotoAdventureSwe som ej kan uppfyllas på grund av avsaknad av reseledare under en viss period av resan återbetalas till resenären av MotoAdventureSwe.
 4.4 Resenär som av olika skäl, som ej beror på MotoAdventureSwe, ej kan fullfölja påbörjad resa fritar sig MotoAdventureSwe från ansvar.

5. Resenärens rätt till avbeställning på grund av särskilda  omständigheter.
5.1 Resenären har i fall som anges i punkt 5.1.1 – 5.1.3 rätt att avbeställa resan utan kostnad.
5.1.1 Om resenären eller nära anhörig (make/maka/sambos, släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon) drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
5.1.2 Om medresenär, som tillsammans med resenären beställt resa till samma resmål, drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
5.1.3 Om en annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande och om händelsen är av sådan karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte kunna råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställes. Sådan händelse är till exempel brand i egna bostaden eller att motorcykeln stjäls.
5.2 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställning skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkarintyg. MotoAdventureSwe ersätter inte kostnader som uppkommer på grund av att resenären dröjt med avbeställningen.

6. MotoAdventureSwe's rätt besluta att resenär skall avbryta resan.
6.1 Om resenär uppträder vårdslöst med fara för eget och andras liv i sitt handhavande med sin motorcykel, äger MotoAdventureSwe rätt att avbryta resenärens deltagande utan återbetalningsskyldighet av all erlagd betalning för resan. Några andra ekonomiskt krav mot MotoAdventureSwe kan ej heller ställas med avseende på den uppkomna situationen.
6.2 Om resenär under alkohol- eller drogpåverkan framför sin motorcykel äger MotoAdventureSwe rätt att avbryta resenärens deltagande, utan återbetalningsskyldighet av all erlagd betalning för resan. Några andra ekonomiskt krav mot MotoAdventureSwe kan ej heller ställas med avseende på den uppkomna situationen.

Användning av bilder och videor.
*MotoAdventureSwe använder sig av bilder och filmer från resorna för reklam, Facebook, hemsida och liknade. Det är upp till resenären själv att informera MotoAdventureSwe innan avresa om resenären ej vill bli identifierad i dessa sammanhang.

Särskilda omständigheter
*Resor med MotoAdventureSwe sker oftast inom glest befolkade områden, på svårframkomliga vägar och med dålig mobiltäckning. Därav kan situationer uppstå som MotoAdventureSwe inte kan råda över som plötsliga väderomslag, kontakt med djur och liknade.
*MotoAdventureSwe har med sig verktyg för enklare reparationer så som punkteringar och liknade, men det är upp till varje resenär att ta med sig verktyg och utrustning för att själv kunna hålla sin motorcykel rullande.
*I sådana fall där en motorcykeln på grund av motorhaveri eller liknade inte kan fortsätta resan så försöker MotoAdventureSwe hjälpa till i bästa möjliga mån. Hyra av motorcykel för att fortsätta resan kan ej erbjudas men eventuell transport av motorcykel och förare kan i vissa fall lösas efter överenskommelse, dock är det ej en garanti!
*MotoAdventureSwe har rätt att ändra rutten under resans gång om det anses bäst för gruppen

RESEGARANTI

MotoAdventureSwe använder de allmänna resevillkoren som är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket och har ställt lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet.
Sök på Motoadventureswe via Kammarkollegiets länk,  Visita borgar för resegarantin.